پروژه های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان - طرح توازن

 

شرکت مهندسی آب و خاک در سال 1382 فعالیت خود را در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با پروژه ساخت انبار مواد خام آغاز نمود و در سالهای بعد با پروژه عملیات تاسیسات جانبی پیش نیاز طرح توازن (کارگاههای کمکی) و همچنین پروژه اجرای عملیات سویل سایت کوره بلند شماره 3، به همکاری خود ادامه داد. براساس سیاست شرکت ذوب آهن اصفهان با اجرای سه پروژه فوق توسط شرکت مهندسی آب و خاک خط تولید و اشتغال به میزان 2 برابر افزایش پیدا نمود. پروژه های فوق که شامل انواع سازه های بتنی و فلزی می باشند عبارتند از:

احداث کلیه سازه های جنبی کوره بلند از جمله پمپ خانه و کولینک تاور (برجهای خنک کننده)، تصفیه خانه فیزیکی، تصفیه خانه لجن گیری، کلیه فونداسیونهای مربوط به انتقال لوله های تأسیسات، ساخت گالری و برق فشار قوی، انبار دپوی سنگ آهن و سازه انتقال به کوره بلند، واحد تامین نیتروژن گازی فشار بالا و مشعل سوزاننده گازهای اضافی شبکه کک و کوره بلند.

 پروژه ساخت انبار مواد خام 

اصفهان  

محل اجراي پروژه

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

نام كارفرما

فولادتكنيك

نام مشاور

122،625

مبلغ تجمعی صورتوضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1387

تاريخ خاتمه