خط ۴ مترو تهران بطول ۲۱ کیلومتر دارای ۱۹ ایستگاه است. تکمیل و تجهیز پایانه کلاهدوز یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش سرفاصله حرکتی قطارها از ۴ به ۲ و نیم دقیقه است.
  آستارا محل اجراي پروژه ستاد نظارت گمرکات استان گیلان نام كارفرما مهندسین مشاور مهباد نام مشاور 225،575 مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال) 30 ماه مدت 97/05/28 تاريخ شروع كار 36 درصد درصد پیشرفت
ارکان پروژه: کارفرما: مؤسسه جهاد نصر مشاور: مهندسین مشاور دزآب اطلاعات اولیه پروژه: تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23 مبلغ اولیه پیمان:315،387 میلیون ریال
ارکان پروژه: کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان مشاور: مهندسین مشاور دزآب اطلاعات اولیه پروژه: تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23 مدت اولیه پیمان: 30 ماه مبلغ اولیه پیمان:134،609 میلیون ریال
کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی مشاور: مهندسین مشاور آبدان فراز تاریخ شروع پیمان: 1395/01/14 مدت اولیه پیمان: 32 ماه مبلغ اولیه پیمان:458،042 میلیون ریال درصد پیشرفت: 97 درصد
این قرارداد شامل عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه عمان سامانی (مهدیه) واقع در خط 2 قطار شهری اصفهان می باشد.
محل اجرای پروژه فارس کارفرما وزارت راه و ترابری (شركت ساخت و توسعه زير بناهای حمل و نقل كشور) مشاور پارس چگالش مبلغ اولیه پیمان (میلیون ريال) 344'563 مدت (ماه) 24 تاریخ شروع کار 1394/06/10 درصد پیشرفت 64 درصد
محل اجرای پروژه فريدون شهر اصفهان کارفرما شركت آب منطقه ای اصفهان مشاور زايندآب مبلغ اولیه پیمان (میلیون ريال) 197'747 تاریخ شروع کار 1391/07/01 درصد پیشرفت 80 درصد احداث سد به منظور تنظیم سیلاب‌ها و آب‌های خروجی و کمک به…