مهندسی ارزش

 

نام پروژه

دستگاه اجرایی

صرفه جویی بدست آمده از مهندسی ارزش

ایستگاه  G4، هواکش میان تونلی G4I4، لاینینگ و سکوی تشریفات H4 و پست فشار قوی امیرکبیر

شرکت راه آهن شهری تهران و  حومه (مترو)

26 میلیارد ریال

اجرای عملیات ساختمانی، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی ساختمان اداره مرکزی قطار شهری

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

1 میلیارد ریال

احداث ایستگاه تقاطعی K3H6 میدان ولیعصر و احداث نیم تونل شمالی

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

6 میلیارد ریال

احداث شبکه فرعی آبیاری، تجهیز، نوسازی و زهکشی زیرزمینی ناحیه 2 عمرانی سد آسک

جهاد نصر

148 میلیارد ریال

 

با انجام مهندسی ارزش در پروژه  شبکه آبیاری و زهکشی زیرزمینی ناحیه 2 عمرانی آسک در حدود 34 درصد صرفه جویی ریالی

 حاصل شده است که نتایج ذیل کسب گردید

 • کاهش هزینه های بهره وری 
 • بهینه سازی جانمایی طرح
 • کاهش زمان اجرای پروژه 
 • بهبود اراضی 
 • کاهش حجم عملیات خاکی 
 • تبدیل کانال درجا به کالانت 
 • تغییر فاصله تایل ها 
 • کاهش زمان اولیه پروژه به مدت 8 ماه 
 •  تغییر جانمایی در شبکه آبیاری و زهکشی
 • تغییر قطر لوله تایل ها و استفاده از فیلتر مصنوعی 
 • کم نمودن عمق نصب تایل

 

تغییرات کلی انجام گرفته در اثر منظور نمودن مهندسی ارزش در پروژه:

 • حذف فیلتر طبیعی در زهکش های زیرزمینی و جایگزینی آن با فیلتر مصنوعی 
 • تبدیل کلکتورها به زهکش های روباز 
 • حذف سه راهی های شستشو 
 • کاهش عمق کارگذاری لوله ها در زهکش های زیرزمینی
 •  زهکش های زیرزمینی  
 • حذف سازه های اتصال در زهکش های زیرزمینی
Main Menu