شبكه آبياری و زهكشی شعيبيه

 این شبکه آبیاری و زهکشی در 40 کیلومتری جنوب شهرستان شوشتر در اراضی دشت شعبیه بین رودخانه کارون و رودخانه دز و حد فاصل شهرستان شوشتر و ملاثانی در استان خوزستان و درمساحتی حدود 1850 هکتار اجرا گردید.

شرح عملیات اجرایی:

- تسیح اراضی قطعات آبیاری در سطحی حدود 1500 هکتار

- احداث شبکه زهکشی زیرزمینی در سطحی حدود 1700 هکتار  با مجموع 210 کیلومتر زهکش های فرعی و حدود 10 کیلومتر جمع کننده

- احداث شبکه آبیاری در وسعت تقریبی 1700 هکتار  بوسیله کانالهای آبیاری به طول کلی حدود 20 کیلومتر با پوشش بتن و سازه های بتنی مختلف

- احداث شبکه زهکشی سطحی به طول حدود 5/21 کیلومتر به همراه سازه های مختلف بتنی و سنگی در طول مسیر

-  احداث راههای ارتباطی و دستیابی و حمل نی.

شوشتر

محل اجراي پروژه

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی

نام كارفرما

آبخوان

نام مشاور

10,890

مبیغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1373

تاريخ خاتمه