محل اجرای پروژه شهرستان زرند کرمان کارفرما مجتمع صنايع قائم رضا مشاور معيار صنعت خاورميانه، فولاد تكنيك مبلغ تجمع صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 581،179 تاریخ خاتمه 1396
  شرکت مهندسی آب و خاک در سال 1382 فعالیت خود را در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با پروژه ساخت انبار مواد خام آغاز نمود و در سالهای بعد با پروژه عملیات تاسیسات جانبی پیش نیاز طرح توازن (کارگاههای کمکی) و همچنین…
    این کشتارگاه با زیر بنای 19000 متر مربع و با ظرفیت 2000 راس دام کوچک و 200 راس دام بزرگ ساخته شد.   بخشهای مختلف ساخته شده این کشتارگاه صنعتی شامل موارد زیر میباشد:     1-  سالن کشتار 2-  واحد…
     این کشتارگاه با 21000 متر مربع و با ظرفیت 1600 راس دام کوچک و 150 راس دام بزرگ ساخته شد. بخشهای مختلف ساخته شده کشتارگاههای صنعتی عبارتند از:  1-  سالن کشتار 2-  واحد برش و بسته بندی 3-  سردخانه 4- …