نواوری در روشهای متداول حفاری زیرزمینی در آبرفت تهران ( مطالعه موردی ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر G4)

 

تاریخ انتشار: 1389

شرح مختصر: در مطالعات صورت گرفته در مورد ایستگاه مترو G4 جایگزینی روش استفاده از ریب یا تیر قوسی بتن مسلح (معروف به روش روسی) به جای روش تیر پیشرو NATM ( معروف به روش اتریشی)، حذف استرات و استفاده از سازه اصلی در حفظ پایداری خاک و نیز اجرای سازه نگهبان گنبدی شکل با استفاده از ریبهای متقاطع روشهایی هستند که هریک با توجه به شرایط خاص حاکم بر پروژه تسریع عملیات اجرایی و صرفه جویی ریالی را با رعایت اصول فنی و ایمنی میسر ساخته اند. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که در حفاری زیرزمینی استفاده از سازه نگهبان به روش روسی به جای روش NATM باعث سهولت تردد ماشین الات، کاهش زمان اجرای پروژه، کاهش هزینه و استفاده بهینه از منابع ملی خواهد شد.  

 

بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه

 

تاریخ انتشار: 1389

شرح مختصر: در این مقاله تاثیر افزودن خاکستر بادی بر خواص ژئوتکنیکی مخلوط خاک و آهک موررد بررسی قرار میگیرد. خاک مورد استفاده ML بوده که با درصدهای مختلف خاکستر بادی و درصد ایمنی از آهک مخلوط شده و از طریق آزمایش های مقاومت برشی و حدود اتربرگ اثر خاکستر بادی بر مخلوط آهک و خاک بررسی گردید. نتایج حاصله بیانگر تاثیر فوق العاده خاکستر بادی در مقاومت برشی میباشد. با توجه به نتایج بدست آمده بالاترین مقاومت مربوط به ترکیب 5% آهک و 5% خاکستر بادی است و اضافه کردن مقدار بیشتر خاکستر بادی باعث کاهش مقاومت میشود.

تقویت مقاومت برشی خاک های نرم به کمک یون کلسیم

 

تاریخ انتشار: 1388

شرح مختصر: از روشهای مختلف اصلاح خاک های نرم استفاده از مواد افزودنی مانند سرباره کوره و آهک، خاکستر بادی و سیمان میباشد. در این مقاله روش جدیدی برای افزایش مقاومت برشی خاک پیشنهاد میشود. یون کلسیم بصورت محلول به خاک وارد میگردد تا از طریق واکنش پوزولانی و اصلاح کاتیونی موجب اصلاح خاک گردد. این روش کاربرد مناسبی در تثبیت توده های لغزشی خاکی و عمیق دارد. نتایج نشان میدهد که مقاومت برشی خاک تا حدود 200% افزایش و نشست اولیه و شاخص خمیری خاک به ترتیب تا 58% و 14% کاهش یافته است.

 

معرفی روش جدید استفاده از آهک بمنظور اصلاح ویژگی های مکانیکی خاک و ارزیابی آن

 

تاریخ انتشار: 1388

شرح مختصر: مقاله حاضر روشی جدید برای افزایش آهک به خاک در پروژه هایی معرفی میکند که به هر دلیل امکان حفر، اصلاح و بازگرداندن آن وجود ندارد. همچنین این مقاله اثربخشی روش جدید را بررسی میکند. در این روش، آهک به صورت محلول و به حالت ثقلی از داخل چاله های کم عمق به خاک وارد و با ایجاد واکنش با ذرات خاک، موجب اصلاح ویژگی های مکانیکی و فیزیکی آن میشود. نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که استفاده از محلول اشباع آهک به روش ثقلی برای اصلاح توده های خاکی برجا، روشی ساده ولی با بازده بسیار خوب است و مقدار تاثیر آن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک تابع دو مولفه "فاصله از منبع تغذیه" و "مدت زمان تغذیه" است.    

مقالات

 

 مقاله های ارایه شده در همایش های شرکت مهندسی آب و خاک

 

ردیف

 

عنوان مقاله

 

همایش محل ارایه مقاله

 

ارایه دهنده

1

به کارگیری میکروسیلیس در ساخت بتن در محیط های خاص

همایش مدیران شرکت مهندسی آب و خاک

علیرضا حقیقی

2

سوخت رسانی و اصول فیلتراسیون

همایش مدیران شرکت مهندسی آب و خاک

احمدرضا بصیری

3

بتن ریزی در هوای سرد و گرم

همایش مدیران شرکت مهندسی آب و خاک

مهران سنایی نیا

4

بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه

جهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئو تکنیک و مکانیک خاک ایران

سید محمد فرید آستانه

5

نواوری در روشهای متداول حفاری زیرزمینی در آبرفت تهران ( مطالعه موردی ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر G4)

جهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئو تکنیک و مکانیک خاک ایران

سید محمد فرید آستانه

 

 

 مقاله های ارایه شده در مجلات  و کنفرانس های داخل کشور 

 

ردیف

عنوان مقاله

همایش محل ارایه مقاله

ارایه دهنده

1

ضرورت  شرایط بکارگیری زهکش در زیر کانال های پوشش  دار

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

علیرضا حقیقی

2

معرفی روش جدید استفاده از آهک بمنظور اصلاح ویژگی های مکانیکی خاک و ارزیابی آن

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

سید محمد فرید آستانه

3

چگونه توان رقابت را افزایش دهیم

خبرنامه داخلی شرکت جهاد توسعه منابع آب

محمود خرم قهفرخی

4

تقویت مقاومت برشی خاک های نرم به کمک یون کلسیم

ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

سید محمد فرید آستانه