مهندسی ارزش آسک


تغییرات کلی انجام گرفته در اثر منظور نمودن مهندسی ارزش در پروژه:

 • حذف فیلتر طبیعی در زهکش های زیرزمینی و جایگزینی آن با فیلتر مصنوعی 
 • تبدیل کلکتورها به زهکش های روباز 
 • حذف سه راهی های شستشو 
 • کاهش عمق کارگذاری لوله ها در زهکش های زیرزمینی
 •  زهکش های زیرزمینی  
 • حذف سازه های اتصال در زهکش های زیرزمینی

با استفاده از تغییرات فوق در پروژه  شبکه آبیاری و زهکشی زیرزمینی ناحیه 2 عمرانی آسک در حدود 34 درصد صرفه جویی ریالی حاصل شده است که نتایج ذیل کسب گردید:

 • کاهش هزینه های بهره وری 
 • بهینه سازی جانمایی طرح
 • کاهش زمان اجرای پروژه 
 • بهبود اراضی 
 • کاهش حجم عملیات خاکی 
 • تبدیل کانال درجا به کالانت 
 • تغییر فاصله تایل ها 
 • کاهش زمان اولیه پروژه به مدت 8 ماه 
 •  تغییر جانمایی در شبکه آبیاری و زهکشی
 • تغییر قطر لوله تایل ها و استفاده از فیلتر مصنوعی 
 • کم نمودن عمق نصب تایل