نواوری در روشهای متداول حفاری زیرزمینی در آبرفت تهران ( مطالعه موردی ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر G4)

 

تاریخ انتشار: 1389

شرح مختصر: در مطالعات صورت گرفته در مورد ایستگاه مترو G4 جایگزینی روش استفاده از ریب یا تیر قوسی بتن مسلح (معروف به روش روسی) به جای روش تیر پیشرو NATM ( معروف به روش اتریشی)، حذف استرات و استفاده از سازه اصلی در حفظ پایداری خاک و نیز اجرای سازه نگهبان گنبدی شکل با استفاده از ریبهای متقاطع روشهایی هستند که هریک با توجه به شرایط خاص حاکم بر پروژه تسریع عملیات اجرایی و صرفه جویی ریالی را با رعایت اصول فنی و ایمنی میسر ساخته اند. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که در حفاری زیرزمینی استفاده از سازه نگهبان به روش روسی به جای روش NATM باعث سهولت تردد ماشین الات، کاهش زمان اجرای پروژه، کاهش هزینه و استفاده بهینه از منابع ملی خواهد شد.