بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه

 

تاریخ انتشار: 1389

شرح مختصر: در این مقاله تاثیر افزودن خاکستر بادی بر خواص ژئوتکنیکی مخلوط خاک و آهک موررد بررسی قرار میگیرد. خاک مورد استفاده ML بوده که با درصدهای مختلف خاکستر بادی و درصد ایمنی از آهک مخلوط شده و از طریق آزمایش های مقاومت برشی و حدود اتربرگ اثر خاکستر بادی بر مخلوط آهک و خاک بررسی گردید. نتایج حاصله بیانگر تاثیر فوق العاده خاکستر بادی در مقاومت برشی میباشد. با توجه به نتایج بدست آمده بالاترین مقاومت مربوط به ترکیب 5% آهک و 5% خاکستر بادی است و اضافه کردن مقدار بیشتر خاکستر بادی باعث کاهش مقاومت میشود.