معرفی روش جدید استفاده از آهک بمنظور اصلاح ویژگی های مکانیکی خاک و ارزیابی آن

 

تاریخ انتشار: 1388

شرح مختصر: مقاله حاضر روشی جدید برای افزایش آهک به خاک در پروژه هایی معرفی میکند که به هر دلیل امکان حفر، اصلاح و بازگرداندن آن وجود ندارد. همچنین این مقاله اثربخشی روش جدید را بررسی میکند. در این روش، آهک به صورت محلول و به حالت ثقلی از داخل چاله های کم عمق به خاک وارد و با ایجاد واکنش با ذرات خاک، موجب اصلاح ویژگی های مکانیکی و فیزیکی آن میشود. نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که استفاده از محلول اشباع آهک به روش ثقلی برای اصلاح توده های خاکی برجا، روشی ساده ولی با بازده بسیار خوب است و مقدار تاثیر آن بر پارامترهای مقاومت برشی خاک تابع دو مولفه "فاصله از منبع تغذیه" و "مدت زمان تغذیه" است.