تقویت مقاومت برشی خاک های نرم به کمک یون کلسیم

 

تاریخ انتشار: 1388

شرح مختصر: از روشهای مختلف اصلاح خاک های نرم استفاده از مواد افزودنی مانند سرباره کوره و آهک، خاکستر بادی و سیمان میباشد. در این مقاله روش جدیدی برای افزایش مقاومت برشی خاک پیشنهاد میشود. یون کلسیم بصورت محلول به خاک وارد میگردد تا از طریق واکنش پوزولانی و اصلاح کاتیونی موجب اصلاح خاک گردد. این روش کاربرد مناسبی در تثبیت توده های لغزشی خاکی و عمیق دارد. نتایج نشان میدهد که مقاومت برشی خاک تا حدود 200% افزایش و نشست اولیه و شاخص خمیری خاک به ترتیب تا 58% و 14% کاهش یافته است.