ساختمان مرکزی مترو کرمانشاه

تاریخ شروع پیمان

 1400

مبلغ اولیه پیمان

900 میلیارد ریال

آرماتوربندی

1،400 تن

قالب بندی

16،000 مترمربع

بتن ریزی

7،400 مترمکعب