ایستگاه مترو امام حسین اصفهان (L2)


تاریخ شروع 1399
مبلغ اولیه پیمان 1،260 میلیارد ریال
خاکبرداری و حفاری 130،000 مترمکعب
آرماتوربندی 4،500 تن
قالب بندی 45،000 مترمربع
بتن ریزی 45،000 مترمکعب