محوطه سازی گمرک آستارا

آستارا

محل اجراي پروژه

ستاد نظارت گمرکات استان گیلان

نام كارفرما

مهندسین مشاور مهباد

نام مشاور

225،575

مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال)

30 ماه

مدت

97/05/28

تاريخ شروع كار

36 درصد

درصد پیشرفت