ایستگاه مترو عمان سامانی اصفهان (S2)

این قرارداد شامل عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه عمان سامانی (مهدیه) واقع در خط 2 قطار شهری اصفهان می باشد.

ارکان پروژه:

  • کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان
  • مدیر طرح: مهندسین مشاور زایندآب
  • مشاور: مهندسین مشاور آمود


 تاریخ شروع پروژه: 1397/02/11

مدت زمان اولیه پیمان: 24 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 584،538،903،848

درصد پیشرفت پروژه تا کنون: 56.3 درصد