زیرسازی راه آهن بیجار

تاریخ شروع پیمان

 1401

مبلغ اولیه پیمان

3750 میلیارد ریال