نازك كاری و گالريهای دسترسی و داكتهای هوادهی ايستگاه مترو 4 (جانبازان) و سازه، معماری، تاسيسات برقی و مكانيكی ايستگاه مترو 9 (وليعصر) شيراز