قسمتی از باقيمانده عمليات سفت كاری، نازك كاری، تأسيسات برقی و مكانيكی ايستگاه مترو شاهد شيراز