روسازی و ريل گذاری تونل و ایستگاههای کاوه تا توقفگاه پاسداران مترو اصفهان

اصفهان

محل اجراي پروژه

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

نام كارفرما

مهندسين مشاور هگزا

نام مشاور

76،437

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1390

تاریخ خاتمه


اهم فعالیت های
اجرایی:

- ریل گذاری در تونل: 7580 متر طول

- ریل گذاری در پارکینگ پاسداران: 1200 متر طول

- نقشه برداری از مسیر و تونل های اجرا شده

- بستن و آماده سازی پانل های خط   

- تراز و اجرای خط بتنی مسلح

- ساخت و نصب داکت و درپوش پیش ساخته بتنی

- نصب کراس آورها و سوزن ها

- اجرای دیوارها و سقف تونل در محل های بازو جهت دسترسی