زيرسازی قطعه اول اتصال راه آهن داراب به شبكه ريلی حدفاصل كيلومتر 000+0 الی 608+27 (سمت فسا)

محل اجرای پروژه فارس
کارفرما وزارت راه و ترابری (شركت ساخت و توسعه زير بناهای حمل و نقل كشور)
مشاور پارس چگالش
مبلغ اولیه پیمان (میلیون ريال) 344'563
مدت (ماه) 24
تاریخ شروع کار 1394/06/10
درصد پیشرفت 64 درصد