ایستگاه تقاطعی مترو میدان ولیعصر تهران (K3H6) وتونل ها و هواکش های شمالی و جنوبی آن

 

محل اجرای پروژه تهران
کارفرما شركت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو)
مشاور مهندسین مشاور گنو
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 932،447
تاریخ خاتمه 1396 

 

 {gallery}rsgallery/K3H6{/gallery