جاده ساوه-بوئين زهرا

این مسیر ارتباطی که از حالت جاده خارج و به بزرگراه تبدیل گردید، استان‌های شمالی را از طریق قزوین به قم و سپس به جنوب و بنادر جنوبی کشور متصل می کند. مسیر قزوین- بویین زهرا- ساوه بزرگراهی است که چهار آزاد راه قزوین-رشت، کرج-قزوین، ساوه-همدان و ساوه-سلفچگان را به شکل شبکه ای به هم وصل می کند که از یک سو بار ترانزیت شمال و شمال غرب کشور را به مرکز و جنوب کشور می رساند و از طرفی به عنوان کمربندی استان‌های تهران و البرز عمل می کند. بزرگراه تهران-قزوین-ساوه و بویین زهرا، کریدور شمال به جنوب را در بخش‌های بار و مسافر از مرکزیت قزوین عبور خواهد داد و می‌تواند ظرفیت بسیار بالایی را در حمل و نقل و ترانزیت کشور رقم بزند. با احداث این راه، خطرناک‌ترین مسیر ترانزیتی کشور ساماندهی و به یکی از امن ترین مسیرهای کشور تبدیل گردید.

محل اجرای پروژه: استان قزوین

مشاور: مهندسین مشاور پل رود

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل: 482 میلیارد ریال


محل اجرای پروژه کیلومتر 45 محور ساوه-بویین زهرا می باشد. عملیات اجرایی قطعه ب باند دوم محور ساوه-بویین زهرا از کیلومتر 45 شروع و در کیلومتر 76 خاتمه می یابد و دارای 82 دستگاه ابنیه فنی می باشد. این مسیر طی دو مرحله در سال های 94 و 96 زیر بار ترافیکی قرار گرفته است.


عملیات شاخص:

- اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی، ابنیه فنی، روسازی شنی، آسفالت و شانه سازی به طول 35 کیلومتر

- نصب علایم و تجهیزات ایمنی

- اجرای خط کشی به طول 35 کیلومتر