سيويل ناحيه كوره بلند مجتمع فولاد زرند ايرانيان

محل اجرای پروژه شهرستان زرند کرمان
کارفرما مجتمع صنايع قائم رضا
مشاور معيار صنعت خاورميانه، فولاد تكنيك
مبلغ تجمع صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 581،179
تاریخ خاتمه 1396