شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی دهملا

ارکان پروژه:

  • کارفرما: مؤسسه جهاد نصر
  • مشاور: مهندسین مشاور دزآب


اطلاعات اولیه پروژه:

تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23

مبلغ اولیه پیمان:315،387 میلیون ریال