كانال اصلی انتقال آب جزيره مينو

 

کانال اصلی انتقال آب جزیره مینو در استان خوزستان میباشد و بین جزیره مینو  و آبادان قرار گرفته است.

خوزستان

محل اجراي پروژه

سازمان آب و برق خوزستان

نام كارفرما

مهندسين مشاور يكم

نام مشاور

93،341

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1389

تاريخ خاتمه