كانال انتقال و كانالهای درجه يك منشعب ازكانال انتقال آب رودشت جنوبی

کانال انتقالی شبکه آبیاری رودشت جنوبی در 60 کیلومتری جاده اصفهان - ورزنه انجام گرفت.

این پروژه طی 4 قرارداد در فاصله سال های 79 تا 83 به این شرکت ابلاغ گردید که اطلاعات قرارداد ها به شرح ذیل میباشد.
 

احداث كانالهاي درجه يك منشعب ازكانال انتقال آب رودشت جنوبي وتكميل كانال انتقال

نام پروژه
اصفهان محل اجراي پروژه
سازمان آب منطقه اي  استان اصفهان نام كارفرما
6246299 - 0311 تلفن
زايند آب نام مشاور
14،400 مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال)
83/08/04 تاريخ شروع
84/10/04 تاريخ خاتمه

 

 

كانال انتقال آب رودشت كيلومتر20 الي   28 نام پروژه
اصفهان محل اجراي پروژه
سازمان آب منطقه اي  استان اصفهان نام كارفرما
6246299 - 0311 تلفن
زايند آب نام مشاور
11,083 مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال)
81/10/01 تاريخ شروع
نيمه اول 1383 تاريخ خاتمه
سه ماهه چهارم  80 شاخص مبناي پيمان
18,724

حجم ريالي پروژه  (ص+ ت + مابه‌التفاوت)(ميليون ريال)

 

كانال انتقال آب رودشت كيلومتر 28+00   الي 700+33  و 00+43   الي   47+00 نام پروژه
اصفهان محل اجراي پروژه
سازمان آب منطقه‌اي استان اصفهان نام كارفرما
6627550 - 0311 تلفن
زايندآب نام مشاور
7,800 مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال)
80/09/19 تاريخ شروع
82/05/31 تاريخ خاتمه
سه ماهه چهارم  78 شاخص مبناي پيمان
15,552 حجم ريالي پروژه  (ص+ ت + مابه‌التفاوت)(ميليون ريال)

 

كانال انتقال آب رودشت كيلومتر 33+700 تا 00+43 نام پروژه
اصفهان محل اجراي پروژه
سازمان آب منطقه‌اي استان اصفهان نام كارفرما
6627550 - 0311 تلفن
زايندآب نام مشاور
4,997 مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال)
79/02/06 تاريخ شروع
81/7/24 تاريخ خاتمه
سه ماهه چهارم  76 شاخص مبناي پيمان
9,719 حجم ريالي پروژه  (ص+ ت + مابه‌التفاوت)(ميليون ريال)