شبكه آبياری و زهكشی ابوفاضل-سلامت

محل اجرای پروژه اهواز
کارفرما سازمان آب و برق خوزستان
مشاور مهاب قدس
تاریخ خاتمه 1381

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

37،104