شبكه آبياری و زهكشی سيد سلطان-ملاثانی

 .این پروژه در 30 کیلومتری شمال شرق شهرستان اهواز اجرا گردید  

محل اجرای پروژه اهواز
کارفرما سازمان آب و برق خوزستان
مشاور مهاب قدس
تاریخ خاتمه 1383
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال) 59،598