شبكه آبياری و زهكشی ميان آب

 این پروژه در جنوب غربی شوشتر - ساحل سمت راست رودخانه دز در استان خوزستان اجرا گردید.

شوشتر

محل اجراي پروژه

شركت كشت و صنعت نيشكر ميان‌آب

نام كارفرما

پاپيلا

نام مشاور

27،819

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1380

تاريخ خاتمه