طرح آبرسانی به چشمه رحمان سميرم

 

محل اجرای پروژه اصفهان
کارفرما مديريت آبخيزداری جهاد استان اصفهان
مشاور پارس جوياب
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 3،881
تاریخ خاتمه 1378