سیستم کنترل سیلاب هندیجان (سیلاب بر دهملا)

 شبكه آبياری و زهكشی دشت هنديجان به مساحت 50،000 هكتار در جنوب شرق اهواز و از 20 كيلومتري جنوب اميديه شروع می شود.

 

فعاليت ‌های اصلی پروژه:

- احداث دايك حفاظتی در سواحل چپ و راست رودخانه

- اصلاح بكارگيری سيلاب بر دهملا

- ايجاد انحراف دبی سيلابی

 

اهداف پروژه:

- مهار و كنترل سيلاب رودخانه زهره

- محافظت از اراضی آبياری و زهكشی و جلوگيری از ورود سيلاب به شبكه‌ها

- محافظت از شهرستان هنديجان

 

 


سازمان آب و برق خوزستان

كارفرما

مهندسين مشاور دزآب

مشاور

381،165

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

1395

تاریخ خاتمه