شبكه فرعی آبياری، تجهيز و نوسازی و زهكشی زير زمينی ناحيه 2 عمرانی سد آسك (R2)

 این طرح از طرح های شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان میباشد که در دو طرف رودخانه هندیجان و 135 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز به مساحت 8868 هکتار و دارای 81 واحد زراعی قرارگرفته است.

 عملیات اجرایی:

احداث کانالها و زهکشهای درجه 3

- احداث زهکش های زیرزمینی و کلیه ابنیه مربوط به شبکه فرعی آبیاری و زهکشی به منظور توزیع آب به اراضی محدوده طرح

- جمع آوری آب زیرزمینی شبکه مزبور در نتیجه بهبود آبیاری اراضی  

خوزستان

محل اجرای پروژه

مؤسسه جهاد نصر

نام كارفرما

مهندسی مشاور دزآب

نام مشاور

821،997

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1394

تاريخ خاتمه