کانالها و زهکشهای درجه 2 واحد عمرانی جنت کوثر

 

این طرح در استان خوزستان و در فاصله 20 کیلومتری از شمال شهر اهواز در مجاورت جاده اهواز -اندیمشک و در مساحتی در حدود 6310 هکتار واقع شده است که به منظور احداث کانالهای آبیاری و زهکشی درجه 2، جاده های سرویس و ابنیه  میباشد.

 

شرح عملیات اجرایی:  

 - احداث کانال های درجه 2 به طول 41 کیلومتر

- احداث جاده های سرویس با عرض 3 متر در مجاورت کانال ها و زهکش ها به طول 78 کیلومتر

- احداث زهکش های درجه 2 روباز به طول 37 کیلومتر

-  احداث زهکش های تخلیه کننده به طول 18 کیلومتر

-ساخت و نصب دریچه های ابنیه فنی به تعداد 109 دستگاه  

 

خوزستان

محل اجراي پروژه

سازمان آب و برق خوزستان

نام كارفرما

مهندسين مشاور آب و خاک تهران

نام مشاور

311،504

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1396

تاريخ خاتمه