كانال انتقال آب C5 چوئبده

محل اجرای پروژه آبادان
کارفرما اداره کل شيلات و آبزیان خوزستان
مشاور معاونت تکثیر و پرورش آبزیان
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 777
تاریخ خاتمه 1373