كانال انتقال آب چالوس

 

این پروژه در استان مازندران، شهرستان نوشهر اجرا گردید.

چالوس

محل اجراي پروژه

شرکت سهامی آب  منطقه ای استان مازندران و گلستان

نام كارفرما

مهاب قدس

نام مشاور

36،391

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

1382

تاريخ خاتمه