كانالهای انتقال آب دشت جرقويه

محل اجرای پروژه اصفهان
کارفرما سازمان آب منطقه ای استان اصفهان
مشاور زايندآب
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 17،919
تاریخ خاتمه 1378